Thomas, Athol Gordon – [Transferred from Prairie Rest to Mount Hope]