Nordgulen, Ludvig Knutson – [surname originally Knutson,]