Leduc, Urbain – [birth name: Leduc, Joseph Henri Jean Urbain]