Eckersley, Raymond V. – [Transferred from Prairie Rest]