Gordon, Thomas Athol – [Transferred from Prairie Rest]